Add or Search characters | guilds

“Критикуешь Предлагай” Guild

Alliance EU (RU)-Гордунни    (armory)
Progress: 0/12
World: n/a
Realm: n/a
World: n/a
RU: 13587
Realm: n/a
[edit]

Guild Profile

Primary Language: Russian
Raids per week: 7
hardcore
Recruiting (outdated):
all classes
Н̲͓̩̰̳͕͈̻̼̮͎͈̓ͣ͌̄ͪ̉̊̏ͪ͊ͩ̍͆ͪ͂е͙̩̻̥͒ͮ̓̓ͯ̇̋̊̎̈̈̂ ̳̻͔̺̜̟͉̩̲͚̣͓̹͈̃͐̔ͥ̽ͬ͂ͅп̱͎̱͈̝̠͕̜̯̬̯͔̭͖ͩ̌ͩͩ̌͛ͭо̠̹̳̏̈ͫͯ͌͊ͫ͆̉̈̚ш͇̺̭̞͈̼̮̗͎ͩͬͮͭ̊ͥͥ͌́͐̓ͯͅл̤̻͓͕̜̦̳̥̗͉̻̳̤̙ͩ̓͂̑ͦͯ̈́̌͒̽̀͒ͣͥ͂́͛ͮͅо̖̹̮̙̻̻̻̖̘̹̩̦͉̙̝͈͍̲̓͋ͪ̅͛́͊ͧͥ̋͊̅̇ ̼̬͇̦͉̳̠̘̦̩̟̫͍̹͉̼̱̽̓͆̌̈́̔́̈͌͗͛̏͋ͧ̒ͥ̈̈́G͔̗̜͓̦͖͚͈̯̏̿̓͌G͕̲͕͎̮̯͕̳̹̥̦͙͙̔ͯ̾́̾ͩ̌ͪͣ̽͌̈́̚ ̩̹̜̖͎͉ͭ̂̀ͥ͆̒̌̇ͮ́̽̀ͭ̾͂ͭ͆ͨ͌W̺̪͇̫̰̠̖͓̘͎̫̪̹͍͋ͨ͒ͫ̾̓̂̽ͫP̭͔̤̝̗̻͙͔͙̳̬̀̎͂ͯ̽̀̅ͮ̆̍̎͊͗ͫͨͣͪ̚ͅͅ ͕͎̻̻̯̥̯̠̩͓͍͍̼̣̥͍̼͕̈́̈ͨ̊̿̿̂ͪ̍͗͒ͅn̯̗̙̖ͫͩ́̈́́͒͆ͭ̎̋̋ͭ̊̄ͫ͗o̳͇̮̪̫͈̞̪̙̠̭̞͂̓̓̃ͥ̈́̄̓ͯ͑̏ͫͪ̔̎̚ ̖̥̣̩ͦ̓ͥ̃̄̋̒̅͋ͤ̈ͧͧ̍̏͛̈R̲͈͇̥͍͓̝͙̱̻̦̲͚̤͍͊ͪͭ̆ͅE̙̭̙̰͈̰̜͓̘̗͈̰ͥ̎̉͒̉͌
profile administrator(s): bear_love_honey, MonroeLionel
last updated by MonroeLionel 10 months ago
< previous next >
  • Nov 16, 2019
  • Nov 16, 2019
  • Nov 16, 2019
  • Nov 16, 2019
  • Nov 16, 2019
  • Nov 16, 2019
  • Nov 16, 2019
  • Nov 16, 2019
< previous next >
login register

Last Updated

 


WoWProgress on Facebook